MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

TIN XEM NHIỀU

Tin mới nhất

Bắt đầu thực hiện đổi mới sách giáo khoa từ năm 2016

Bắt đầu thực hiện đổi mới sách giáo khoa từ năm 2016

Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được lần lượt triển khai bắt đầu ở lớp 1, 6 và lớp 10 từ năm học 2016-2017. Đến năm học 2021-2022, các lớp cuối cấp đều thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới.

Chi tiết


{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : 01/KHNH-THCSVP
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

Ngày ban hành 13/09/2014
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Văn bản hành chính
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Mã Vĩnh Cáo
Cơ quan / đơn vị ban hành THCS Vĩnh Phú
Tải về Đã xem : 616 | Đã tải: 1
Nội dung chi tiết
Căn cứ Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH, ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015;
Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-SGDĐT ngày 04/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; thực hiện Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015;kế hoạch năm học của Phòng giáo dục và Đào tạo Giồng Riềng; trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và tình hình thực tế, Trường THCS Vĩnh Phú xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 với những nhiệm vụ chủ yếu như sau:
 
          I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
          1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và sáng tạo việc “Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của bộ chính trị gắn với việc tổ chức kỷ niệm 46 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với nhà trường; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
3. Tập trung huy động học sinh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý. Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Triển khai thực hiện các chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên theo quy định.
5. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; thực hiện nghiêm việc triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng, coi trọng các khối lớp đầu cấp, cuối cấp. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi. Chăm lo giáo dục đạo đức, lý tưởng, ý thức học tập và kỹ năng sống cho học sinh.
Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.
6. Củng cố duy trì và nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phối hợp các cấp, các ngành và đoàn thể trong công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học.Triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020.
7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các hoạt động chuyên môn.
8. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, coi trọng cả hai hình thức thi đua dài ngày và ngắn ngày. Xem công tác thi đua là động lực cho sự phát triển mọi hoạt động trong nhà trường.
9. Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, hệ thống thư viện trường học; đẩy mạnh phong trào xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
10. Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bổ sung giáo viên còn thiếu. Kiện toàn các hội đồng trong nhà trường, tăng cường kiểm tra, tập trung kiểm tra toàn diện giáo viên, kết hợp kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và của trường.
11. Nâng dần chất lượng giáo dục ở địa bàn. Thực hiện công bằng trong giáo dục, ưu tiên phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục trẻ khuyết tật; xây dựng xã hội học tập đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.
12. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, vinh danh những tổ chức và cá nhân đóng góp cho trường; phối hợp nâng dần chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.
Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng giáo dục, Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tranh thủ sự ủng hộ của Hội khuyến học và các tổ chức xã hội khác nhằm vận động toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục.
13. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nữ và đảng viên là người dân tộc khmer.
Củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,  Ban đại diện cha mẹ học sinh… đồng thời phối hợp với Cấp ủy xã quan tâm phát triển đảng viên trong nhà trường.
14. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
1. Trung học cơ sở:
 Củng cố và giữ vững kết quả đạt chuẩn Quốc gia về công tác PCGD THCS. Phấn đấu huy động đạt từ 98.5% trở lên học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6, học sinh bỏ học không quá 2%.Cuối năm học sinh lên lớp thẳng đạt từ 95% trở lên, học sinh đuợc xét công nhận tốt nghiệp đạt từ 99% trở lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng lên đạt từ 50% trở lên. Hạnh kiểm học sinh cuối năm đạt từ 100% xếp loại từ trung bình trở lên.Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 5%, phấn đấu có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.
 Tăng cường quản lý chuyên môn, bồi dưỡng, tổ chức ôn luyện, kiểm tra, đi đôi với giáo dục tinh thần, thái độ, động cơ, ý thức học tập của học sinh. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh và đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động dạy học và quản lý của nhà trường. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính và soạn giáo án điện tử để giảng dạy. Nhà trường kiểm tra, dự giờ, đánh giá giáo viên đúng thực chất để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhà trường theo dõi những giáo viên có năng lực về chuyên môn và biết điều hành công việc, bố trí làm tổ trưởng chuyên môn, nhằm giúp Hiệu trưởng điều hành hoạt động hàng ngày của các thành viên trong tổ để nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
Tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh theo quy định: lớp 8 dạy theo môn tự chọn nghề phổ thông (tin học); lớp 6, 7, 9 dạy theo chủ đề tự chọn và kết hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện để tổ chức thi chứng chỉ nghề cho học sinh theo quy định. Khuyến khích giảng dạy vi tính cho học sinh bằng chương trình lập trình Pascal.
Giảm tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học nhất là các lớp đầu và cuối cấp. Quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức và kiến thức pháp luật cho học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Tích cực tuyên truyền phòng chống, tố giác các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
Tham gia các Hội thi do Phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức như: Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, thi Giáo viên thư viện giỏi (nếu có),thi Tổng phụ trách đội giỏi (nếu có), thi học sinh giỏi; Thi đồ dùng dạy học tự làm và “Bài giảng điện tử”, tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện và phấn đấu có học sinh đạt giải trong kỳ thi hội khỏe phù đổng cấp huyện...
2. Giáo dục thường xuyên :
 Huy động và duy trì tốt các học viên theo học lớp phổ cập giáo dục THCS đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao.Cuối năm tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS cả hai hệ trong địa bàn quản lý đạt từ 84.5% trở lên.
3. Công tác đoàn thể:
a. Công đoàn – thi đua :
 Phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “Kỷ cương-tình thương-trách nhiệm”.
 Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cũng như cơ sở vật chất đối với cán bộ, giáo viên. Trước hết là thực hiện kịp thời, đầy đủ mọi chế độ, quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên cũng như trong học sinh. Mỗi đợt thi đua cần được tiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp loại thật sự dân chủ, công bằng và khách quan. Có biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy, quy chế của Trường và Ngành.
Tham gia tích cực các phong trào do địa phương và ngành phát động. Mỗi phong trào thi đua có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời. Công đoàn xem xét quá trình công tác, thành tích thi đua và bản lĩnh chính trị của các đoàn viên, từ đó giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.
Tổ chức phát động và thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện xây dựng “Lớp học thân thiện-an toàn”.
b. Công tác Đoàn-Đội :
 Nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ giáo viên và học sinh về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt cho phong trào dạy và học cũng như các hoạt động khác trong nhà trường.
 Phát huy tinh thần tự quản trong các tổ chức Đoàn, Đội nhằm giúp các em tự giáo dục động cơ, thái độ học tập đúng đắn, có hành vi cư xử kính trọng người lớn. Quan tâm xây dựng Đoàn, Đội vững mạnh. Lấy chi đoàn, chi đội làm nơi hoạt động cơ bản nhất. Lấy chất lượng dạy và học trong nhà trường là hoạt động trọng tâm.
 Tăng cường công tác giáo dục động cơ, thái độ học tập của học sinh, giáo dục kỷ cương, nền nếp học đường đi đôi với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó hình thành cho các em tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc. Tổ chức các phong trào thi đua học tập trong đội viên và các hoạt động vui chơi giải trí, làm cho học sinh thích đến trường hơn ở nhà.
Trong năm học trường tham gia các cuộc thi do Phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức như: Báo tường chủ đề phòng chống ma túy (nếu có); Thi Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và đường thủy (nếu có); Thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy (nếu có); Thi kể chuyện Bác Hồ (nếu có);Phòng giáo dục và đào tạo huyện Phối kết hợp với Huyện Đoàn tổ chức các phong trào hoạt động Đoàn-Đội trong nhà trường.
Mỗi tháng Tổng phụ trách Đội tham gia tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội 01 lần, về kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ công tác đội.
4. Công tác tài vụ - xây dựng cơ sở vật chất:
a. Công tác tài vụ :
Trên cơ sở chỉ tiêu, ngân sách được giao, làm tốt công tác cân đối và phân bổ hợp lý, đảm bảo các hoạt động của trường, thực hiện có hiệu quả kế hoạch chống tham nhũng và lãng phí trong trường. Phát huy tính tự chủ trong việc cân đối chi tiêu ngân sách ở đơn vị trường học theo tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
b. Xây dựng cơ sở vật chất :
Quan tâm xây dựng cảnh quan nhà trường như: Trồng và chăm sóc cây xanh bóng mát, cây lấy gỗ, cây cảnh; xây dựng nhà trường có cảnh quang sạch sẽ thoáng mát, tiến tới xây dưng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình kế hoạch của huyện.
Giữ vững Thư viện trường học đạt chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT.
Các lớp bảo quản tốt cơ sở vật chất của lớp mình đã được nhà trường giao trách hư hỏng thất thoát.
 5. Công tác quản lý :
 Giữ vững nề nếp, kỷ cương trong hoạt động quản lý, phát huy phong cách làm việc sâu sát với cơ sở. Nắm bắt và xử lý tốt thông tin từ đó đề ra những quyết định đúng đắn, đồng thời giúp cho công tác dự báo và xây dựng kế hoạch sát với thực tế.
 Nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc kiểm  tra. hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp. Tập trung kiểm tra các lĩnh vực đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, kiểm tra công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ, quản lý tài chính, thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Nhà trường  căn cứ vào các văn bản quy định của ngành tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ và đánh giá chính xác năng lực của giáo viên vào cuối mỗi năm học, để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đồng thời làm căn cứ để xét tinh giản biên chế theo quy định. Trong năm học tổ chức kiểm tra toàn diện giáo viên  từ 30% giáo viên trong trường, các tổ tổ chức dự giờ từ 4 tiết/tháng trở lên, tổ chức thao giảng, hội giảng từ 01 tiết/tháng trở lên, sinh hoạt chuyên đề trong năm ít nhất 02 lần/ tổ chuyên môn/ học kỳ, ( trong năm học ít nhất 04 lần/tổ chuyên môn/năm học).
          Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Khuyến khích sử dụng các phần mềm quản lý học sinh, quản lý CB-GV-CNV, quản lý thư viện, thiết bị, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lý chung của trường.
 
III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong năm học 2014-2015 toàn trường cần tập trung thực hiện những biện pháp chủ yếu sau:
1. Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, giáo viên thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Ngành, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tiếp thu Nghị quyết 29-NQ/TW và chương trình hành động của các cấp.
2. Thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015. Phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu mà nhiệm vụ năm học đã đề ra. Tổ chức sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm những công tác trọng tâm theo định kỳ.
3. Lãnh đạo nhà trường làm việc có kế hoạch. Thực hiện tốt việc họp hàng tháng theo quy chế.
4. Xem công tác kiểm tra thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch là việc làm thường xuyên kiểm tra để ngăn ngừa là chính. Qua kiểm tra cũng kiên quyết xử lý những đối tượng cố ý vi phạm những quy định của Nhà nước, của Ngành,của trường, đồng thời lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên.
5. Thường xuyên tham mưu với Cấp ủy, UBND, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội cùng chăm lo phát triển sự  nghiệp giáo dục.
6. Nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên cũng như học sinh về tầm quan trọng của công tác thi đua. Lấy công tác thi đua làm động lực thúc đẩy các hoạt động trong nhà trường.
7. Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên hàng năm để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại và là căn cứ để xét tinh giản biên chế hàng năm theo quy định.
8. Đẩy mạnh và thực hiện tốt Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
 
 
Trên đây là kế hoạch năm học 2014-2015 của trường THCS Vĩnh Phú.
 
   HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Giồng Riềng ;
- Đảng ủy-UBND xã ;                                                                                                                              
- Tất cả CB-GV-CNV trường ;                                                           
- Lưu VT.
                                                                                            
 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Ngô Lệ Huyền
Ban giám hiệu

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 91

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 99714

(video) Lượt xem:

Nam sinh trường huyện giành...
Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, cùng với thủ khoa “kép” Ngô Vương Minh, cậu học trò Nguyễn Hoàng Hải (học sinh Trường THPT Xuân...
Đăng lúc: 20-08-2015 09:54:19 AM
Bắt đầu thực hiện đổi mới sách...
Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được lần lượt triển khai bắt đầu ở lớp 1, 6 và lớp 10 từ năm học 2016-2017. Đến năm học...
Đăng lúc: 09-03-2014 09:12:05 PM
Ra mắt phần mềm nền tảng cho...
Một phần mềm đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của trào lưu tài nguyên giáo dục mở trực tuyến vừa được ra mắt sáng nay, 8/3.
Đăng lúc: 08-03-2014 09:48:45 PM
Hành trình đến thành công của...
Phần mềm cung cấp kiến thức địa lý của TP HCM cho học sinh, giáo viên và cả người nghiên cứu chuyên sâu đã được nhóm sinh viên...
Đăng lúc: 08-03-2014 09:35:36 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS VĨNH PHÚ - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Vĩnh Phú huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c2vinhphu.giongrieng
.edu.vn - Email: c2vinhphugr.kiengiang@moet.edu.vn